آبان 97
3 پست
مهر 97
2 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
2 پست
خرداد 97
1 پست
مهر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
7 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...